تعمیر و نصب فکوسر

تعمیر و نصب فکوسر

بسیاری از تلسکوپ‌ها دارای فکوسرهای معمولی هستند که برای رصد و عکاسی از آسمان شب مناسب نیستند. برای این منظور در این بخش فکوسرهای تلسکوپ تعمیر، به روز رسانی می شود و در صورت نیاز مشتری به تعویض، بر اساس کاربرد فکوسر نصب خواهد شد.

The test center code is a four-digit code indicating https://resume-chief.com/ the location of your test center and the institutional score report recipient is a four-digit code to indicate where you want your test scores sent.